Hyoho Niten Ichi Ryu – Shibu Italiano

Photographie de Antonin Borgeaud. Reproduction interdite.

Iwami Toshio Harukatsu soke

Iwami soke, Uchidachi Nagaoka senseï, Shidachi Hidari Wakigamae, Nito seiho, Hyoho Niten Ichi Ryu kenjutsu. Fotografia del Bruno de Hogues. […]