Kajiya Takanori soke

Kajiya Takanori soke è il 12° successore di Miyamoto Musashi.

PAR_2359

Soke Kajiya Takanori, Tora Buri (Itto Seiho). Fotografia di Nguyen Thanh Thien © 2015

Miyamoto Musashi
Terao Kyumanosuke Nobuyuki
Terao Goemon Katsuyuki
Yoshida Josetsu Masahiro
Santo Hikozaemon Kyohide
Santo Hanbe Kiyoaki
Santo Shinjuro Kiyotake
Aoki Kikuo Hisakatsu
Kiyonaga Tadanao Masami
Imai Masayuki Nobukatsu
Iwami Toshio Harukatsu
Kajiya Takanori


Cerimonia di nomina del 12° soke Kajiya Takanori

La cerimonia del Soden-shiki si è tenuta alle ore 11 del 24 di Novembre 2013 davanti alla stele Seishin-chokudo, nel Giardino Giapponese del Castello di Kokura. Iwami soke ha rilasciato il certificato di Menkyo-Kaiden e il bokuto “Jisso-Enman” a Kaijiya Takanori sensei in segno della trasmissione della carica di soke. Il tempo era stupendo.

IMG_0028