Mese: Febbraio 2011

With Iwami soke and Kajiya sensei