Anno: 2010

Iwami Toshio Harukatsu soke

Iwami soke, Uchidachi Nagaoka senseï, Shidachi Hidari Wakigamae, Nito seiho, Hyoho Niten Ichi Ryu kenjutsu. Fotografia del Bruno de Hogues. Riproduzione vietata.